Regulamin Szkoleń

 1. Organizatorem szkoleń jest firma szkoleniowa ANIMATORCENTER LTD 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23 London EC1N 8LE,  Company Number: 12509353
 2. zwana dalej “Organizatorem”.
 3. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest rejestracja poprzez formularz zapisu na szkolenie w zakładce szkolenia na stronie www Organizatora www.animatorcenter.com
 4. Nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia Organizator za pośrednictwem poczty elektronicznej prześle uczestnikom potwierdzenie udziału w szkoleniu wraz z podaniem szczegółów organizacyjnych dotyczących szkolenia.
 5. Nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem szkolenia Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia, lub zmiany jego terminu.
 6. Numer konta Organizatora na który należy dokonać wpłat:Transferwise 72 1020 1026 3741 0000 0003 4591
 7. Płatność za szkolenie odbywa się na podstawie przesłanego potwierdzenia płatności pobranego z banku i powinna wpłynąć na konto Organizatora najpóźniej 14 dni przed szkoleniem. Jeżeli zapis był dokonany po upływie tego terminu, płatność i potwierdzenie jej dokonania powinno wpłynąć do Organizatora niezwłocznie po zapisie.
 8. Rezygnacja z uczestnictwa w szkoleniu powinna być przesłana w formie poczty elektronicznej do Organizatora. Uczestnikowi przysługuje jednorazowa możliwość zmiany kursu i wyboru szkolenia o tej samej tematyce organizowanym przez firmę “Animator”, w kolejnych miesiącach w dowolnie wybranym terminie, oraz mieście, zgodnie z kalendarzem szkoleń znajdującym się na niniejszej stronie internetowej. W przypadku całkowitej rezygnacji ze szkolenia, uczestnik zobowiązany będzie do zapłaty pełnej ceny szkolenia.
 9. W przypadku wyczerpania miejsc, lub odwołania szkolenia kwota wpłacona za udział w szkoleniu zostanie zwrócona w całości po uprzednim przesłaniu pocztą elektroniczną przez uczestnika numeru konta, na które wpłata ma zostać zwrócona. Zwrot nastąpi w ciągu 7 dni od daty otrzymania ww. informacji.
 10. W przypadku doznania jakiejkolwiek szkody na szkoleniu (urazy fizyczne, urazy psychiczne), uczestnik bierze pełną odpowiedzialność za swoje czyny na siebie.
 11. Firma animator zastrzega sobie prawo do zmian programowych, oraz cen organizowanych szkoleń.
 12. Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie i wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w całości i fragmentach – zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) na potrzeby dokumentacji fotograficznej i filmowej z wydarzenia dla celów działań promocyjno-informacyjnych związanych z działalnością Organizatora. Uczestnik szkolenia w momencie zapisu na nie –  wyraża zgodę na rozpowszechanianie wizerunku (zdjęcia, filmy) w następujących polach eksploatacji: Facebook, Youtube, Instagram, Snapchat, Strona WWW. Jednocześnie zrzeka się jakichkolwiek roszczeń finansowych.
 13. Uczestnik poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi, którym jest firma ANIMATORCENTER LTD 63/66 Hatton Garden, Fifth Floor, Suite 23 London EC1N 8LE,  Company Number: 12509353
  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO).  Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingu produktów oraz usług Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO). Administrator nie będzie udostępniał Twoich danych osobowych innym podmiotom (odbiorcom).
 14. Przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się, oraz akceptacją niniejszego Regulaminu.

 Regulamin obowiązuje od dnia: 25/05/2018 r.